Saturday, 14/12/2019 - 13:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kha Sơn

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIN HỌC 9

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIN HỌC 9 NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIN HỌC 9

TuÇn

TiÕt theo PPCT

Tªn ch­¬ng

Tªn bµi

Sè tiÕt

Môc ®Ých yªu cÇu

KiÕn thøc träng t©m

Ph­¬ng ph¸p d¹y häc

Ph­¬ng tiÖn d¹y häc

Ghi chó

1

1

Ch­¬ng i: m¹ng m¸y tÝnh vµ internet

Bµi 1: Tõ m¸y tÝnh ®Õn m¹ng m¸y tÝnh

2

- Giúp HS hiểu vì sao cần mạng máy tính.

- Biết KN mạng máy tính là gì.

- Các thành phần của mạng: Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông.

- Biết vai trò của mạng máy tính trong xã hội.

Kh¸i niÖm m¹ng m¸y tÝnh, vai trß cña m¹ng m¸y tÝnh.

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, trùc quan.

Tranh, ¶nh minh ho¹, SGK

2

2

3

Bµi 2: M¹ng th«ng tin toµn cÇu internet

2

- Biết Internet là gì, những lợi ích của Internet

- Biết một số dịch vụ trên Internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử ….

- Biết làm thế nào để kết nối Internet.

T×m kiÕm th«ng tin trªn internet, th­ ®iÖn tö

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, trùc quan.

M¸y tÝnh

, phÇn

mÒm, SGK

4

3

5

Bµi 3: Tæ chøc vµ truy cËp th«ng tin trªn internet

2

- HS nắm được cách tổ chức thông tin trên mạng Internet

- Biết phần mền trình duyệt trang web

- Biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng

Sö dông m¸y t×m kiÕm nh­ thÕ nµo?

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, trùc quan.

M¸y tÝnh

, phÇn mÒm, SGK

6

4

7

Bµi TH 1:

Sö dông tr×nh duyÖt ®Ó truy cËp Web

2

Häc sinh lµm quen víi tr×nh duyÖt Firefox, biÕt truy cËp mét sè trang web ®Ó ®äc th«ng tin vµ duyÖt c¸c trang web b»ng c¸c liªn kÕt.

- Lưu được những thông tin trên trang web.

- Lưu một phần văn bản của trang web.

Hs n¨m ®­îc c¸c thao t¸c víi Firefox

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, trùc quan, hs thùc hµnh

M¸y tÝnh

, phÇn mÒm, phßng thùc hµnh

8

5

9

Bµi TH 2: T×m kiÕm th«ng tin trªn internet

4

Hs biÕt t×m kiÕm th«ng tin trªn internet nhê m¸y t×m kiÕm.

T×m kiÕm th«ng tin víi m¸y t×m kiÕm Google

Thùc hµnh, trùc quan

Phßng thùc hµnh

10

6

11

Bµi 4: T×m hiÓu th­ ®iÖn tö

2

- Hiểu thư điện tử là gì?

- Hiểu hệ thống thư điện tử hoạt động là như thế nào?

- Biết thao tác mở tài khoản thư điện tử?

- Thực hiện được các thao tác nhận và gửi thư?

Häc sinh n¾m ®­îc më tµi kho¶n, nhËn vµ göi th­ ®iÖn tö?

Thùc hµnh, trùc quan, ph¸t vÊn

M¸y tÝnh

12

7

13

Bµi TH 3: Sö dông th­ ®iÖn tö

2

- Biết thao tác mở tài khoản thư điện tử

- Biết cách đăng kí hộp thư điện tử miễn phí;

- Biết mở hộp thư điện tử đã đăng kí, đọc, soạn và gửi thư điện tử.

Häc sinh biÕt më tµi kho¶n, nhËn vµ göi th­ ®iÖn tö?

Trùc quan. Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò

M¸y tÝnh

14

8

15

Ch­¬ng ii: mét sè v¸n ®Ò x· héi cña tin häc

Bµi 5: B¶o vÖ th«ng tin m¸y tÝnh

2

- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ thông tin và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới an toàn thông tin máy tính.

- Biết khái niệm virus máy tính, đặc điểm và tác hại của virus máy tính.

- Biết các con đường lây lan của virus máy tính để có những biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Virut vµ c¸ch phßng chèng,

Phỏng vấn, thuyết trình

Thực hành

16

9

17

Bài TH 4:

Sao lưu dự phòng và quét virus

2

- Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường.

- Thực hiện được thao tác sao lưu đơn giản.

Virut vµ c¸ch phßng chèng

Thùc hµnh

PhÇn mÒm Bkav

18

10

19

«n tËp

1

HÖ thèng cho häc sinh c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña c¸c bµi häc sinh ®· ®­îc häc.

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh,

Bài tập

20

KiÓm tra mét tiÕt

1

Cñng cè c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn m¹ng m¸y tÝnh, internet, th­ ®iÖn tử rÌn kÜ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp cho häc sinh

§Ò kiÓm tra

11

21

Bµi 6: Tin häc vµ x· héi

2

- Nhận thức được tin học và máy tính ngày nay là động lực cho sự phát triển xã hội.

- Biết được xã hội tin học hóa là nền tảng cơ bản cho sự phát triển nền kinh tế tri thức.

- Nhận thức được thông tin là tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội.

Lîi Ých cña øng dông tin häc, t¸c ®éng cña tin häc ®èi víi x· héi

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, trùc

Quan.

M¸y tÝnh, SGK

22

12

23

Ch­¬ng iii: phÇn mÒm tr×nh chiÕu

Bµi 7: PhÇn mÒm tr×nh chiÕu

2

- Biết được mục đích sử dụng các công cụ hỗ trợ trình bày và phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất.

- Biết được một số chức năng chính của phần mềm trình chiếu nói chung.

PhÇn mÒm tr×nh chiÕu, øng dông cña phÇn mÒn tr×nh chiÕu

HÖ thèng c©u hái

Thùc hµnh, trùc quan, nhãm

M¸y tÝnh, SGK, bµi tËp

24

13

25

Bµi 8: Bµi tr×nh chiÕu

2

- Biết được bài trình chiếu gồm các trang chiếu và các thành phần cơ bản của một bài trình chiếu.

- Biết cách bố trí nội dung trên trang chiếu và phân biệt được mẫu bố trí.

- Bố trí nội dung trên trang chiếu.

PhÇn mÒm tr×nh chiÕu, øng dông cña phÇn mÒn tr×nh chiÕu

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, trùc quan.

M¸y tÝnh, SGK, bµi tËp

26

14

27

Bµi TH 5. Bµi tr×nh chiÕu ®Çu tiªn cña em

2

- Khởi động và kết thúc PowerPoint, nhận biết mànn hình làm việc của PowerPoint.

- Tạo thêm được trang chiếu mới, nhập được nội dung văn bản trên trang chiếu và hiển thị bài trình chiếu trong các chế độ trình chiếu.

PhÇn mÒm tr×nh chiÕu, øng dông cña phÇn mÒn tr×nh chiÕu

Thùc hµnh, trùc quan, nhãm

HÖ thèng c©u hái, bµi tËp

28

15

29

¤n tËp

1

-Ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học về tổ chức, tìm kiếm thông tin trên Internet.

HÖ thèng toµn bé c¸c kiÕn thøc ®· häc

ThuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn

m¸y tÝnh, SGK

30

Kiểm tra thực hành

KiÓm tra c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua c¸c c©u hái vµ rÌn thªm c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y tÝnh cho häc sinh nh»m rÌn kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp cho häc sinh

KiÓm tra c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y tÝnh của häc sinh

Thùc hµnh

Phßng thùc hµnh, SGK

16

31

Bài 9: Định dạng trang chiếu

2

- Vai trò của màu nền trang chiếu và cách tạo màu nền cho các trang chiếu.

- Cách định dạng nội dung văn bản trên trang chiếu.

- Các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu.

phần mềm trình chiếu PowerPoint.

.

-Thực hành trên máy tính.

Minh họa trực quan.

m¸y tÝnh, SGK

32

17

33

- Ôn tập

2

- Củng cố các kiến thức đã học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị cho kiểm tra học kì.

HÖ thèng toµn bé c¸c kiÕn thøc ®· häc

ThuyÕt tr×nh, ph¸t vÊn

34

18

35

Kiểm tra HKI

2

- Đánh giá khả năng nắm bắt và vận dụng kiến thức của học sinh.

Tr¾c nghiÖm, thùc hµnh

§Ò kt tr¾c nghiÖm, bµi tËp thùc hµnh

36

19

Giảm tải

Học kì II

TuÇn

TiÕt theo PPCT

Tªn ch­¬ng

Tªn bµi

Sè tiÕt

Môc ®Ých yªu cÇu

KiÕn thøc träng t©m

Ph­­¬ng ph¸p d¹y häc

Ph­­¬ng tiÖn dËy häc

Ghi chó


20

37

c h­¬ng iii: phÇn mÒm tr×nh chiÕu

BµiTH 6: Thªm mÇu s¾c và định dạng trang chiếu

2

- T¹o ®­îc mÇu nÒn (hoÆc h×nh ¶nh nÒn) cho trang chiÕu.

- Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng néi dung v¨n b¶n trªn trang chiÕu.

- ¸p dông ®­îc c¸c mÉu bµi tr×nh chiÕu ®­îc thiÕt kÕ s½n.

- Các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu.

Thùc hµnh, trùc quan, nhãm

M¸y tÝnh, bµi tËp thùc hµnh


38


21

39

Bµi 10: Thªm h×nh ¶nh vµo trang chiÕu.

2

- Vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu.

- Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh.

biÕt c¸ch chÌn h×nh ¶nh vµo tranh tr×nh chiÕu.

ThuyÕt tr×nh, trùc quan, ph¸t vÊn

Minh hoạ trực quan.


40


22

41

Bµi TH 7. Tr×nh bÇy th«ng tin b»ng h×nh ¶nh

2

- Biết vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu.

- Chèn được hình ảnh vào các trang chiếu và thực hiện được một số thao tác xử lí hình ảnh.

ChÌn ®­îc h×nh ¶nh vµo trang chiÕu, s¾p xÕp l¹i c¸c trang chiÕu.

ThuyÕt tr×nh, trùc quan, ph¸t vÊn

Thực hành trên máy tính


42


23

43

c h­¬ng iii: phÇn mÒm tr×nh chiÕu

Bµi 11. T¹o c¸c hiÖu øng ®éng

2

- Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động

- Biết tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu

BiÕt t¹o ¶nh ®éng vµ tr×nh chiÕu

M¸y tÝnh, tranh minh ho¹

M¸y tÝnh, tranh minh ho¹


44


24

45

Bµi TH 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động

2

- Biết vai trò của hiệu ứng trên trang chiếu.

- Tạo được các hiệu ứng động cho các trang chiếu

T¹o ®­îc hiÖu øng ®éng cho trang chiÕu.

Trùc quan, bµi tËp, thùc hµnh, nhãm


46


25

47

Bµi TH 9. Thùc hµnh tæng hîp

4

Kĩ năng:

- Ôn lại kiến thức và kỹ năng đã học trong các bài trước

- Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.

Thái độ:

- Có ý thức và thái độ học tập đúng đắn, làm theo hướng dẫn của giáo viên.

Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn.

Bµi tËp thùc hµnh

C©u hái, bµi tËp


48


26

49


50


27

51

Ch­¬ng iv:

§a ph­¬ng tiÖn

Ch­¬ng iv:

§a ph­¬ng tiÖn

Ôn tập

1

- Củng cố kiến thức đã học từ bài thực hành 6 đến bài thực hành 10.


52

Kiểm tra 1T

1

- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm + thực hành

Đề kiểm tra

Phòng máy vi tính


28

53

Bài 12: Thông tin đa phương tiện

2

- Biết khái niệm đa phương tiện và ưu điểm của đa phương tiện.

- Biết các thành phần của đa phương tiện, một số lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện trong cuộc sống.

- Rèn kỹ năng phân tích, phán đoán.

- Häc sinh n¾m ®­îc c¸c hÖ th«ng tin ®a ph­¬ng tiÖn trªn hÖ m¸y tÝnh

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, ®Æt vÊn ®Ò

SGK, vÝ dô


54


29

55

Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lý âm thanh Audacity

2

-Làm quen với Audacity

- Biết các thao tác cơ bản xử lý âm thanh

- Biết tạo các tệp âm thanh phục vụ cho việc học tập, quảng cáo.

Häc sinh biÕt các thao tác cơ bản xử lý âm thanh

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, ®Æt vÊn ®Ò

Phßng m¸y, SGK


56


30

57


58


31

59

60

- Bµi TH 10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity

2

- Biết sử dụng phần mềm Audacity

- Biết dùng phần mềm Audacity để tạo ra một sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh.

Tạo được sản phẩm âm thanh bằng phần mềm Audacity

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, ®Æt vÊn ®Ò

Thực hành trên máy tính


61


32

Kiểm tra thực hành

1

KiÓm tra c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y tÝnh cho häc sinh nh»m rÌn kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp cho häc sinh

KiÓm tra c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y tÝnh của häc sinh

Thùc hµnh

Phßng thùc hµnh, SGK


62

Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maket

3

- Biết sử dụng phần mềm Movie Maket

- Biết dùng phần mềm Movie Maket để thiết kế các đoạn phim đơn giản

Biết dùng phần mềm để thiết kế các đoạn phim đơn giản

Ph¸t vÊn, thuyÕt tr×nh, ®Æt vÊn ®Ò

Phßng thùc hµnh, SGK


33

63


64


34

65

- Bµi TH 11: Tạo video ngắn bằng Movie Maket

2

- Tạo được video ngắn theo chủ đề cho trước bằng phần mềm Movie Maket.

Tạo được video ngắn bằng phần mềm Movie Maket..

Ph¸t vÊn, trùc quan,

Thùc hµnh, trùc quan, nhãm


66


34

67

Ôn tập

2

- Tổng hợp kiến thức đã học .

- Ôn luyện lại các dạng bài tập đã gặp (thực hành trên máy).

- Hình thành kĩ năng tư duy tổng hợp, thành thạo các thao tác.

- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc

Tổng hợp kiến thức đã học

Ph¸t vÊn, tr¾c nghiÖm, trùc quan

HÖ thèng c©u hái


68


36

69

Kiểm tra học kì II

2

HÖ thèng toµn bé c¸c kiÕn thøc trong häc kú II cho häc sinh,

KiÓm tra toµn bé c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n trong häc kú II cho häc sinh, vµ kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y tÝnh xung quanh phÇn mÒm.

Kiểm tra các kiến thức đã học

Tr¾c nghiÖm, thùc hµnh trªn m¸y

M¸y tÝnh, §Ò kiÓm tra lý thuyÕt vµ thùc hµnh


70


37

Giảm tải
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 64
Hôm qua : 233
Tháng 12 : 2.397
Năm 2019 : 29.223