Tuesday, 11/08/2020 - 10:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kha Sơn

BÁO CÁO Thực hiện công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2017

Thực hiện công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2017 Căn cứ Nghị định số 20/2014//NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

UBND XÃ KHA SƠN

BAN CHỈ ĐẠO PCGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./BC- BCĐ

Kha Sơn, ngày 30tháng 9năm 2017

BÁO CÁO

Thực hiện công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2017

         Căn cứ Nghị định số 20/2014//NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 20 tháng 1 năm 2017 của BCĐ phổ cập giáo dục huyện Phú Bình về việc thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2017;

Căn cứ Công văn số 820/PGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v chỉ đạo hoàn thành công tác PCGD, XMC năm 2017;

        Căn cứ kết quả thực hiện duy trì kết quả công tác PCGD, XMC trên địa bàn xã Kha Sơn năm 2017,

Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Kha Sơn báo cáo kết quả thực hiện PCGD, XMC năm 2017 như sau: 

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung

Kha Sơn là một xã nông nghiệp, phía Bắc giáp với Thị trấn Hương Sơn, phía Đông giáp xã Lương Phú, Thanh Ninh huyện Phú Bình, phía nam giáp với huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang, phía tây giáp xã Xuân Phương. Tổng diện tích đất tự nhiên là 1021,73 ha, toàn xã có 18 xóm phố với Tổng số hộ 2331 hộ, số khẩu trên 8940 người, các dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết. Nhân dân chủ yếu là làm nông nghiệp (chiếm 95%), còn lại một số là công nhân viên chức, cán bộ nghỉ h­ưu và gia đình làm dịch vụ chủ yếu nằm ở hai bên trục đường quốc lộ 37.

Là một địa phương nền kinh tế tương đối phát triển, tỷ lệ hộ nghèo thấp, các phong trào hoạt động văn hoá - xã hội phát triển tốt.

Trong những năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung, của xã Kha Sơn nói riêng. Tuy nhiên với sự chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban ngành chuyên môn huyện Phú Bình; sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng ủy, sự quyết tâm, đồng thuận thống nhất của nhân dân trên địa bàn xã. Xã Kha Sơn đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn luôn có mức tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, bình quân hằng năm đạt 10%. Thu nhập bình quân đầu người năm 201627 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được nâng lên.

          Sự nghiệp giáo dục xã Kha Sơn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và nhân dân trong luôn đầu tư góp phần phát triển đồng bộ cả về số lượng cũng như chất lượng. Hệ thống trường lớp từng bước được kiên cố hóa ở các cấp học, bậc học. Trên địa bàn xã gồm có 03 trường học: 01 Trường MN, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS, đã có Trường tiểu học và trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia, tiến tới năm 2017 trường Mầm non đạt chuẩn.

Đội ngũ thầy cô giáo từng bước ổn định về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Số lượng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao.

2. Những thuận lợi và khó khăn

2.1. Thuận lợi

- Được sự quản tâm của huyện Ủy, HĐND, UBND huyện và các ban ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của phòng GD&ĐT về các lĩnh vực giáo dục, do đó chất lượng giáo dục của phát triển theo hướng thực chất và đã cơ bản giải quyết được những tồn tại của công tác Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn.

- Sự lãnh đạo của Đảng uỷ và điều hành của UBND đối với công tác Giáo dục & Đào tạo đã được tăng cường và có hiệu quả.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQcác đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong nhận thức rõ hơn về vai trò của Giáo dục & Đào tạo đối với phát triển Kinh tế - Xã hội.

- Ban giám hiệu của 3 trường đã nỗ lực đổi mới công tác quản lý, phát huy dân chủ, sáng tạo, động viên giáo viên và học sinh đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nghề, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc trong được phát huy, nhân dân đóng góp nhiều công sức, tiền của xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) phòng học, chăm lo phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn.

- Sự phối kết hợp điều tra PCGD, XMC của 3 cấp học và các xóm, phố đảm bảo hiệu quả.

2.2. Khó khăn

- Cơ sở vật chất ở trường Tiểu học và trường Mầm non về cơ bản đã đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học, các phòng chức năng tương đối đầy đủ đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

- Trong những năm gần đây, điều kiện Kinh tế - Xã hội của huyện đã có bước phát triển khá, song Kha Sơn vẫn là xã kinh tế còn khó khăn, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nên việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học của các trường còn gặp những khó khăn nhất định.

     II.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

- Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, phòng GD&ĐT đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo về công tác PCGD, XMC.  Tiếp tục ban hành các Chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVI đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 4 tháng 8 năm 2015, thống nhất quyết nghị các vấn đề về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, trong đó có các nội dung phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Phú Bình, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho thời kì đổi mới giai đoạn 2015-2020.

2. Hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD, XMC

- Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã Kha Sơn được thành lập (Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập xã Kha Sơn năm 2017), đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, Hiệu trưởng trường THCS là Phó trưởng ban thường trực. Ban chỉ đạo PCGD, XMC đã xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục cấp xã. Ban chỉ đạo PCGD, XMC hướng dẫn cho các thành viên làm công tác điều tra cơ bản, tập huấn cán bộ giáo viên thống kê, lập kế hoạch thực hiện PCGD, XMC.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc;  Đoàn; Hội liên hiệp phụ nữ đã làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của công tác PCGD, XMC. Thực hiện chính sách hỗ trợ, giúp đỡ học sinh là các đối tượng ưu tiên, vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường; Các đoàn thể trong xã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài,

 - Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã Kha Sơn đã huy động các tổ chức ban ngành trong xã cùng với trường 3 trường  làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số; tranh thủ mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa tập trung xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường theo hướng chuẩn hóa, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

 3. Hoạt động của các trường trong xã

Các nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với từng cấp học, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp học từng bước nâng cao hiệu quả đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đổi mới công tác chuyên môn.  

Tham mưu với UBND về công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, từng bước xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo chuẩn phổ cập giáo dục.

Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên, bảo đảm về chất lượng. tích cực bồi dưỡng học sinh nhằm giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, nâng cao hiệu quả đào tạo và chất lượng giáo dục trong toàn xã.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của xã, động viên nhân dân tích cực chủ động tham gia vào công tác PCGD, XMC. Tổ chức sơ kết và tổng kết công tác phổ cập giáo dục.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: Bằng hoạt động tích cực của mình, Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng không chỉ làm tốt công tác động viên việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh các nhà trường mà còn tích cực cùng với nhà trường trong việc ổn định và duy trì sĩ số, giúp trẻ học tập chuyên cần, góp phần bảo đảm tỷ lệ huy động trẻ đi học ở các cấp học.

Hội khuyến học đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí hoạt động và sửa chữa cơ sở vật chất.

      III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PCGD, XMC, NĂM 2016.

1. Duy trì sĩ số học sinh, bảo đảm hiệu quả đào tạo

Các trường tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tổ chức rà soát dân số trong độ tuổi phải phổ cập, từ đó có biện pháp tích cực huy động học sinh đến lớp, đặc biệt quan tâm huy động trẻ ra lớp. Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi việc duy trì sĩ số học sinh, theo dõi những học sinh có nguy cơ bỏ học, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp vận động thích hợp, kịp thời để các em tiếp tục đi học. Trong năm qua tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở mức cao, công tác duy trì sĩ số học sinh được đảm bảo, hạn chế học sinh lưu ban và không có học sinh bỏ học.  

Các trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học. Phát động đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, tập trung chỉ đạo dạy đủ, đúng chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, tăng cường cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học.

Công tác kiểm tra, đánh giá công nhận kết quả công tác PCGD, XMC của xã được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy trình và đúng quy định.

 2. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

 - Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ bảo đảm cả về số lượng và chất lượng là một mục tiêu mà cả 3 trường đã thực sự quan tâm. Động viên đội ngũ giáo viên tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy. Các nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên qua các lớp tập huấn, các chuyên đề cấp tỉnh, các chuyên đề cấp huyện, tổ chức các hội thi giáo viên giỏi để nâng cao tay nghề. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng dạy học cho đội ngũ. 

- Các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc biên chế thời gian năm học, thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học, thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục theo quy định của ngành.

- Động viên, tuyên truyền và tạo điều kiện về thời gian để giáo viên thực hiện công tác PCGD, XMC đạt hiệu quả.

3. Tăng cường cơ sở vật chất phát triển mạng lưới trường lớp

Toàn xã có 1 trường Mầm non, 1 trường THCS, có 1 trường Tiểu học. Mạng lưới trường lớp được bố trí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, cả 3 trường đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp” và an toàn.

4. Kết quả thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2017

4.1. PCGD cho trẻ Mầm non 5 tuổi

Tiêu chuẩn 1: Trẻ em 5 tuổi:

- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: 232/232 cháu đạt 100%;

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN 232/232 cháu đạt 100%; Được ăn bán trú tại trường 232/232 đạt 100%

         - Trẻ dân tộc thiểu số ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào học lớp 1: 17 cháu.

           - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: 168/168 cháu đạt 100%

           - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần: đạt 92,5 %.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi :

+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân:  7,9%                       

+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: 8,1%.

Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên.

- Có đủ số lượng giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi.

- Có 12/12 giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo đạt tỷ lệ 100%.              Được xếp loại khá và xuất sắc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: 12/12. Tất cả 12/12 giáo viên được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo thang bảng lương giáo viên mầm non, đạt tỷ lệ 100 %.

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

          - Có 6/6 phòng học đạt yêu cầu theo các quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trong đó: 4 phòng kiên cố và 2 phòng bán kiên cố

- Có 6/6 lớp, đạt 100% bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

- Trường học xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước; có nhà bếp, công trình vệ sinh đạt yêu cầu, sân chơi có đồ chơi ngoài trời

Xã Kha Sơn đạt chuẩn PCGD cho trẻ mầm non 5 tuổi.

4.2. Phổ cập giáo dục Tiểu học, xóa mù chữ (PCGDTH, XMC

Tiêu chuẩn 1:  Về Phổ cập giáo dục Tiểu học

- Tổng  số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011) là 168. Huy động số trẻ ở độ tuổi 6 tuổi ra lớp 1 là 168/168 đạt 100%. Số trẻ phải phổ cập là 168/168 đạt 100%.

- Số trẻ em ở độ tuổi 11 (sinh năm 2006 ) trong toàn xã có 139 em, số trẻ phải phổ cập là 137/137 em = 100%.

+ HS hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016 – 2017: 135/139 em  đạt  98,54%.

+ Trẻ 11 tuổi còn lại đang học ở tiểu học là 2 em = 1,5% (học lớp 4: 01 em; học lớp 5: 01 em).

 - Học sinh học 2 buổi/ngày: 571/571 em đạt tỷ lệ 100%.

- Trong năm học các trường đã thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường nên việc thu hút trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt kết quả cao, huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo việc thực hiện hoạt động dạy và học nâng cao hiệu quả giáo dục tiểu học tại các nhà trường duy trì sĩ số học sinh, hạn chế học sinh lưu ban, không có học sinh bỏ học.  

Tiêu chuẩn 2: Về đội ngũ giáo viên

-Tổng số: 33

    + Trong đó :  - CBQL: 2    Trình độ: ĐHSP : 01 ;  CĐSP : 01

                          - Giáo viên: 27  Trình độ: ĐH: 6 ; CĐ: 18 ;  THSP: 3

                          - Tổng phụ trách: 01 ; Trình độ: CĐSP : 01

                         - Nhân viên: 3;  Trình độ: ĐH: 01 ; TC: 02

   + Bình quân GV/lớp: 1,42.

   + Có GV chuyên trách: GV âm nhạc, GV mĩ thuật, GV Anh văn, T.Dục.

   + Hợp đồng giáo viên dạy tin học 1

- Hiện nay nhà trường có đội ngũ cán bộ và giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ 1,42 giáo viên/lớp đảm bảo đủ cho việc dạy học trên 5 buổi trên tuần và dạy học 2 buổi/ngày.

Tiêu chuẩn 3: Về cơ sở vật chất

+ Phòng học/ lớp:  Có 19 phòng/19 lớp học;

+ Phòng chức năng : Có phòng thư viện: 50m2 ; phòng BGH: 45m; văn phòng: 160m2, phòng đội: 30 m2

+ Có sân chơi: 3000 m2,  bãi tập: 300m2.

+ Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi, ghế rời: 360 bộ = 720 chỗ ngồi

+ Môi trường sư phạm đảm bảo sạch và an toàn;

+  Phòng học đảm bảo an toàn có đủ bàn ghế học sinh, đúng quy cách, đáp ứng đủ chỗ ngồi cho học sinh.

 - các phòng chức năng theo quy định, có các công trình vệ sinh, sân chơi, có  phòng Y tế học đường, thư viện, thiết bị, được đưa vào sử dụng thường xuyên đạt hiệu quả.

- Công tác xã hội hóa và huy động được 170 triệu đồng để phục vụ cho việc mua sắm bàn ghế cải tạo phòng học, cải tạo cảnh quan môi trường,

Xã Kha Sơn đạt chuẩn PCGD Tiểu học đúng độ tuổi

4. 3. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (PCGDTHCS)

 Tiêu chuẩn1:  Phổ cập giáo dục THCS

- Tổng số học sinh lớp 9: 124 em. Tốt nghiệp THCS (năm 2016 – 2017): 124/124 em đạt tỷ lệ: 100%.

- Tổng số đối tượng trong độ tuổi từ 15 - 18 tuổi phải PCGD THCS là 478 em. Số có bằng tốt nghiệp THCS 459/478 em đạt tỷ lệ: 96%.

 Tiêu chuẩn2: Về giáo viên

-Tổng số: 27

    + Trong đó :  - CBQL: 02  Trình độ: ĐH : 2

                         - Giáo viên: 21

Trình độ: ĐH: 15 ; CĐ: 06 ;  TCSP: 0

              - Nhân viên : 4 : ĐH: 0 ; CĐ: 02 ; TC: 2

+ Bình quân GV/lớp: 2,1

- Hiện nay nhà trường có đội ngũ cán bộ và giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đảm bảo tỷ lệ 2,1 giáo viên/01 lớp đảm bảo đủ cho việc dạy học trên 5 buổi trên tuần. Có đủ giáo viên dạy các môn chuyên như môn Âm nhạc, Anh văn, thể dục, Mĩ thuật, Văn, Sử, Địa, Lý, Hóa, Tin, Sinh,...

 Tiêu chuẩn 3: Về cơ sở vật chất

+ Phòng học/ lớp: Có 10 phòng/10 lớp học;

+ Phòng chức năng: Có phòng thư viện: 50 m2 ; phòng BGH: 60 m; văn phòng: 90 m2, phòng đội: 20m; các phòng chức năng khác: phòng y tế 20 m2  , phòng tin học 50m2, 2 phòng thiết bị thực hành 100 m2, phòng Tổ CM 20m2,  phòng văn thư + Công đoàn 20m2, phòng tài vụ 20m2, phòng truyền thống 50m2.

+ Có sân chơi: 3000 m2,  bãi tập: 3000m2.

+ Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi, ghế rời: 180 bộ = 360 chỗ ngồi ;

+ Môi trường sư phạm đảm bảo Xanh-Sạch-An toàn;

+  Phòng học đảm bảo an toàn có đủ bàn ghế học sinh, đúng quy cách, đáp ứng đủ chỗ ngồi cho học sinh.

 - đủ các phòng chức năng theo quy định, có các công trình vệ sinh, sân chơi, có phòng Y tế học đường, thư viện, thiết bị, được đưa vào sử dụng thường xuyên đạt hiệu quả.

- Công tác xã hội hóa và huy động được 79.500.000 đồng để phục vụ cho việc cải tạo phòng học, cải tạo cảnh quan môi trường…

* Xã Kha Sơn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3

4.4. Xóa mù chữ

đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

   (có biểu 1A, 1B, 1C kèm theo).

5. Đánh giá chung

- Được sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đặc biệt là phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình; sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kha Sơn, sự phối hợp tích cực và có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể, với tinh thần làm việc kiên trì, hăng say,đầy trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các nhà trường, công tác PCGD, XMC đã đạt được những kết quả quan trọng: Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi phải phổ cập đảm bảo đạt kết quả theo quy định; trình độ đào tạo trên chuẩn của giáo viên ở mức cao; cơ sở vật chất được đầu tư cải tạo, nâng cấp đã đáp ứng cho hoạt động dạy và học ngày một tốt hơn.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn về quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận PCGD, XMC theo Nghị định 20/2014/NĐ- CP. Năm 2015 xã Kha Sơn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2. Đạt chuẩn PCGD cho trẻ Mầm non 5 tuổi. Đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1.   

6. Bài học kinh nghiệm

- Phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phải được thể hiện trong các Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy đảng, của chính quyền các cấp và có những hỗ trợ các nguồn lực trong toàn xã hội để tạo điều kiện thực hiện bền vững kết quả của công tác PCGD, XMC.

- Ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm trong chỉ đạo và thực hiện theo kế hoạch, mục tiêu, có những giải pháp tích cực và kịp thời để thực hiện mục tiêu PCGD, XMC trong toàn xã.

- Trong công tác phổ cập giáo dục các nhà trường trong xã phải chủ động, chịu trách nhiệm chính trong công tác triển khai thực hiện, phải chủ động tham mưu đề xuất kế hoạch, các giải pháp cụ thể với các cấp ủy, chính quyền.

 - Nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới quản lý, đổi mới công tác dạy và học trong mỗi nhà trường, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, cải tạo môi trường giáo dục lành mạnh làm cơ sở để thực hiện phổ cập giáo dục có chất lượng bền vững. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng.

- Công tác điều tra trình độ học vấn hàng năm là cơ sở quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ trong độ tuổi đến trường.

7.  Đề xuất, kiến nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong thời gian tới, BCĐ phổ cập giáo dục xã Kha Sơn có một số đề xuất, kiến nghị sau đây:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thu hút các dự án để đầu tư xây dựng bổ sung phòng học, các phòng chức năng cho trường Tiểu học và trường Mầm non.

- Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị nhằm đáp ứng công tác dạy và học của các nhà trường; hỗ trợ về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

IV. PHƯỚNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCGD, XMC NĂM 2017 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Mục tiêu chung

1.1. Duy trì kết quả phổ cập đã đạt được.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giáo dục.

- Duy trì và giữ vững kết quả PCGD, XMC đối với các cấp học trong xã.

1.2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục

Duy  trì sĩ số, hạn chế học sinh lưu ban, vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2017  

2.1. Mục tiêu cụ thể.

a. PCGD cho trẻ Mầm non 5 tuổi

* Đối với cá nhân:  Học sinh được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi.

* Đối với xã:

- Huy động 100% trẻ em 5 tuổi ra lớp và được chuẩn bị tiếng Việt vào học lớp 1, tăng tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 1%.

Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%

: Duy trì đạt chuẩn PCGD cho trẻ Mầm non 5 tuổi.

b. PCGDTH mức độ 2

* Đối với cá nhân:  Học sinh được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

* Đối với xã:

          - Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học trên 97,5%, số trẻ em ở độ tuổi 11 còn lại đang học tiểu học.

- Giáo viên

+ Tham mưu để đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp.

+ 100% số giáo viên đạt chuẩn đào tạo, phấn đấu trên 90% đạt trình độ trên chuẩn.

- Cơ sở vật chất

+ Đẩy mạnh việc duy trì và nâng các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục.

Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

c. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

* Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

* Đối với xã:

 Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 ;

Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 90,2%.

 Duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 1.

=> Xã: Đạt PCGD, XMC năm 2017

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo của cấp y, UBND và Ban chỉ đạo PCGD, XMC.

2. Kịp thời kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục từ huyện đến cơ sở.

3. Duy trì sĩ số học sinh, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Trẻ 5 tuổi ra lớp, trẻ 11 tuổi vào lớp 6.

4. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ.

Tập trung bồi dưỡng đội ngũ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, đổi mới nhận thức nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trọng việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới công tác quản lý giáo dục. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng xây dựng hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác PCGD,XMC trên địa bàn xã Kha Sơn  năm 2016. Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- BCĐPCGDhuyện;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- TT Đảng ủy;

- CT, các PCT. UBND xã;

- Thành viên BCĐ PCGD;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 90
Tháng 08 : 701
Năm 2020 : 16.318